جامعه شناسی متوسطه

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ جامعه شناسی متوسطه خوش آمد میگویم ... یا ایهاالعزیزتر از یوسف یا آخرین امید بشر برگرد در غرب و شرق این همه دلتنگان رویی به مهر و ماه می‌اندازند..

 

 

با تشکر از آقای زیارتی

 نمونه سؤالات کتاب

 جامعه شناسی 2

 

سؤالات تشریحی درس1

1-واژه جهان را تعریف کنید؟

2-جهان اجتماعی را تعریف کنید؟

3-پدیده هایی که در جهان اجتماعی قرار می گیرند را نام ببرید؟

4-معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی را بنویسید؟

5-زلزله و خشکسالی جزء چه پدیده هایی هستند و چگونه در جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

6-نمونه هایی از موجوداتی که در جهان اجتماعی قرار می گیرند را نام ببرید؟

7-فلزات چگونه در جهان اجتماعی ما قرار می گیرند؟

8-ستارگان چگونه در جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

9-شناخت خدا و فرشتگان چه تاثیری بر جهان اجتماعی دارد؟

10-موجودات خارج از جهان اجتماعی چگونه در جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

11-جهان اجتماعی بر چه پدیده هایی دلالت دارند؟

12- کدامیک از پدیده های زیر درون جهان اجتماعی و کدامیک بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند؟

خانواده، احترام به قانون، مسجد، آب، خورشید، اتوبوس، هواپیما

 

سؤالات کامل کردنی درس1

1-جهان واژه ای است که برای اشاره به.......... به کار می رود.

2-جهان اجتماعی به مجموعه پدیده هایی دلالت می کند که در محدوده ..............انسانها قرار می گیرد.

3-برای شناخت پدیده هایی که به جهان اجتماعی تعلق دارد به............و.............نیاز داریم.

4-هر چیزی که با .........ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می گیرد.

5-کنش های اجتماعی انسانها و پیامدهای آن به.............تعلق می گیرد.

6-انسانها با شناخت و ساختن فلزات و وسایل ابزارهای جدید می سازند و این ابزارها به نوبه خود در .......آنان اثر می گذارد.

7-رفتار شتابزده و نابخردانه انسان، طبیعت و محیط زیست را............ می کند.

8-شناخت خداوند و فرشتگان جهان ماوراء طبیعی...........و.............آدمیان را تغییر می دهد.

9-شناخت ...........و............و............آرمانها و ارزشهای زندگی آدمیان را تغییر می دهد و واکنش های اجتماعی آنان را.........می سازد.

10-موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی حضور دارند به واسطه ی ...............که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند می توانند در.............نیز قرار گیرند.

 

سؤالات کوتاه جواب درس1

1-جهان اجتماعی به مجموعه پدیده هایی دلالت  می کند که در محدوده چه چیزی قرار دارد؟

2-دو پدیده را نام ببرید که در جهان اجتماعی قرار می گیرد؟

3-پدیده هایی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشند درون چه جهانی قرار می گیرند؟

4-کنش اجتماعی انسان ها و پیامدهای آنها به چه جهانی تعلق دارد؟

5-از چه جهت خشکسالی و زلزله که پدیده های طبیعی هستند درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

6-فلزات و ابزارها به چه دلیل در جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

7-شناخت ستارگان چه کمکی به زندگی انسانها می کند؟

8-رفتار شتابزده و نابخردانه انسان چگونه باعث محدود شدن فرصت های زندگی اجتماعی می شوند؟

9-چگونه شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء طبیعی باعث تغییر کنش های اجتماعی انسان می شود؟

10-سنت های الهی با انسانهای شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم چگونه عمل می کند؟

 

سؤالات تشریحی درس2

1-منظور از ساختار ساختمان چیست؟

2-یک مجوعه مثال بزنید و پنج مورد از اجزا و عناصر و نوع ارتباط آنها را بنویسد؟

3-تفاوت نظام اجتماعی و جهان اجتماعی را بنویسید؟

4-نهاد اجتماعی را تعریف کنید؟

5- نظام اجتماعی را تعریف کنید و مثال بزنید؟

6-علل ارتباط پدیده های اجتماعی چیست؟

7-جهان اجتماعی را تعریف کنید؟

8-ساختار اجتماعی را تعریف کنید؟

9-تفاوت جهان اجتماعی و ساختار اجتماعی را بنویسید؟

10-هنگامی که در باره یک ساختمان ورزشی گفتگو می کنیم در باره چه مسائلی می توانیم سخن بگوییم؟

11-مهمترین نهاد های اجتماعی کدامند؟

12-آیا انسانهای ناشناس که بطور اتفاقی با هم برخورد می کنند می توانند یک جهان اجتماعی را تشکیل دهند ؟توضیح دهید؟

13- منظور از خرده نظام اجتماعی چیست؟

14-نظام اجتماعی کل را تعریف کنید؟

15-مفاهیم سه گانه جهان اجتماعی،ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی را در مورد خانواده بنویسید؟

 

سؤالات کامل کردنی درس2

1-اجرای ساختمان دارای...........و...............است.

2-ساختار ساختمان از نوع ارتباط و پیوندی که بین................یک ساختمان وجود دارد.

3-پدیده های جهان اجتماعی به سبب............و...........که با یکدیگر دارند به جهان اجتماعی وارد می شوند.

4-مجموعه پدیده هایی که در گستره زندگی اجتماعی انسان است............. نام دارد.

5-هر یک از بخشهای ساختمان............و..........متناسب با خود را دارد.

6-هر یک از نهادهای اجتماعی دارای...........است و همه آنها در یک.............که مربوط به جامعه است قرار دارند.

7-ساختار یک مجموعه در واقع از.........و.......... بین اجزا و عناصر حکایت دارد.

8-مجموعه پدیده هایی که در گستره زندگی اجتماعی انسان است............نام دارد.

9-به مجموعه پدیده هایی که در ...... زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرد جهان اجتماعی گفته می شود.

10-جهان اجتماعی بدون......... وجود ندارد.

 

سؤالات کوتاه جواب درس2

1-آیا آدم های ناشناسی که به طور اتفاقی با یکدیگر برخورد دارند تشکیل اجتماع می دهند؟

2-مجموعه پدیده هایی که در گستره زندگی اجتماعی انسان قرار داده چیست؟

3-چه چیز در جهان اجتماعی درنوع ارتباط، نظم و چینش پدیده ها مهم است؟

4-مجموعه خرده نظام های یک اجتماع چه نام دارد؟

5-آیا جهان اجتماعی و ساختار اجتماعی از یکدیگر جدا هستند؟

6-مهمترین نهاد اجتماعی را نام ببرید؟

7-در ساختار یک مجموعه از چه چیز در بین اجزا و عناصرش برخوردار است؟

8-مجموعه پدیده هایی که در گستره زندگی اجتماعی قرار دارند چه نام دارند؟

9-دلیل ارتباط پدیده های اجتماعی چیست؟

10-به نوع ارتباط، نظم و چینش پدیده هایی که در جهان اجتماعی قرار دارند چه گفته می شود؟

 

سؤالات تشریحی درس3

1-جامعه را تعریف کنید؟

2-فرهنگ چیست؟ مثال بزنید.

3-دلیل تفاوت جوامع مختلف چیست؟

4-چرا فرهنگ را آگاهی و شناخت مشترک می نامند؟

5-فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ چه تفاوتی با هم دارند؟

6-ضد فرهنگ چیست؟مثال بزنید.

7-در نهاد اقتصاد اسلامی چه چیزی ارزش های اصلی اقتصادی است؟

8-نهاد فرهنگی چگونه نهادی است ؟ مثال بزنید.

9-رابطه جامعه و فرهنگ مانند چیست؟ مثال بزنید.

10-چند نمونه از مصادیق فرهنگ را بنویسید؟

11-دو مفهوم جامعه و فرهنگ را با یکدیگر مقایسه کنید؟

12-آیا جامعه و فرهنگ بدون یکدیگر می توانند وجود داشته باشند؟ توضیح دهید.

13- چرا خانواده یک نهاد فرهنگی است؟

14-چرا آموزش عالی بیشتر خرده فرهنگ های سایر نهادهای اجتماعی را تامین می کند؟

15-منظور از خرده فرهنگ موافق چیست؟مثال بزنید.

سؤالات کامل کردنی درس3

1-به گروهی از انسانها که در طی سالیان متمادی با هم زندگی می کنند...............می گویند.

2-..............شیوه زندگی گروهی از انسانها که با یکدیگر زندگی می کنند می باشد.

3-جامعه در حکم........و...........و فرهنگ در حکم............و.............است.

4-فرهنگ غریزی نیست بلکه پدیده ای..............و.............است.

5-آن بخش از فرهنگ که مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.............آن جامعه را تشکیل می دهد.

6-بخش هایی از فرهنگ که مربوط به گروه، قوم، قشر و صنف های خاص است...........نامیده می شود.

7-هر گاه یک خرده فرهنگ مغایر با ارزشها و هنجارهای فرهنگ عمومی باشد آن را .............می گویند.

8-خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی را................می گویند.

9-در نظام.............افزایش ثروت از ارزش های اصلی نهادهای اقتصادی است.

10-در نهاد اقتصاد اسلامی...........و............ از ارزش های اصلی اقتصادی است.

 

سؤالات کوتاه جواب درس3

1-جامعه در حکم چیست؟

2-فرهنگ در حکم چیست؟

3-یکی از انگیزه های فعالیت اقتصادی انسانها را نام ببرید؟

4-از قواعد و هنجارهای پذیرفته شده نهادهای اقتصادی یکی را نام ببرید؟

5-دو مورد از نهادهای فرهنگی را نام ببرید؟

6-دو مثال از نهادهای فرهنگی بنویسید؟

7-بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند چه نام دارد؟

8-به بخش هایی از فرهنگ که مربوط به یک قوم خاص است چه می گویند؟

9-به گروهی از انسانها که در طی سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند چه می گویند؟

10-به شیوه زندگی گروهی از انسانها که با یکدیگر زندگی می کنند چه می گویند؟

 

سؤالات تشریحی درس4

1-منظور از فرهنگ آرمانی چیست؟

2- منظور از فرهنگ واقعی چیست؟

3-فرهنگ حق را تعریف کنید؟

4- فرهنگ باطل را تعریف کنید؟

5-عالمان علوم اجتماعی در چه صورت می توانند در باره حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کنند؟

6-چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی  و فرهنگ حق وجود دارد؟

7-آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده، ارزش، هنجار و کنش اجتماعی بر چه اساسی تعیین می شوند؟

8-به چه دلیل فرهنگ های آرمانی و واقعی جوامع و نظام های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد؟

9-فارابی چه جامعه ای را مدینه فاضله می داند؟

10-جوامع مختلف در چه صورت فرهنگ حق را از دست داده و به سوی فرهنگ باطل متمایل خواهند شد؟

11-حقیقت در چه صورت به حوزه فرهنگ واقعی راه پیدا می کند؟

12-جوامع مختلف چگونه حقیقت را به عرصه فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند؟

13-چگونه بخشی از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه فرهنگ آرمانی باشد؟

14-مدیران و برنامه ریزان فرهنگی چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی را به قلمرو فرهنگ واقعی وارد می کنند؟

15-چرا جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی و آزمون پذیر می دانند نمی توانند از حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها سخن بگویند؟

15-علوم اجتماعی در چه صورت می توانددر باره حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کند؟

16-حق یا باطل بودن عقاید و ارزشها در جوامع مختلفبر اساس چه عواملی تعیین نمی شود؟

17-نمونه هایی از ارزشهای حقیقی که حق یا باطل بودن آنهابا موافقت یا مخالفت آدمیان تغییر نمی یابد را بنویسید؟

18-نمونه هایی از ارزشهای باطل را بنویسید؟

19-چگونه جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟

20-سه نمونه از فرهنگ آرمانی جامعه خود را که بیرون از فرهنگ واقعی است نام ببرید؟

21- سه نمونه از فرهنگ آرمانی جامعه خود را که درون فرهنگ واقعی است نام ببرید؟

 

سؤالات کامل کردنی درس4

1-در یک جامعه واحد در گذر زمان امکان تغییر فرهنگ..........و.............آن جامعه وجود دارد.

2-جوامع مختلف با ایمان به...............و ارزشهای..............حقیقت را به عرصه فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند.

3-آرمانهای اجتماعی بخشی از............هر جامعه است.

4-در فرهنگ اسلامی عمل به........و پرهیز از..............مهمترین ارزشهای اجتماعی هستند.

5-بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس..........شکل گرفته باشد باطل و بخش هایی که از نظر علمی............باشد حق است.

6-حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ با علم............با همان بخش شناخته می شود.

7-عقل و.............دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزشها هستند.

8-حقیقت هر چند خود ثابت است ولی در قلمرو.............ثابت نبوده و تغییر پذیر است.

9-در فرهنگ آرمانی جامعه رشوه و فساد.........فرهنگ واقعی و استکبار ستیزی............فرهنگ واقعی می باشد.

10-آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده و ارزش بر اساس نوع..........و.............جوامع مختلف تعیین می شود.

 

سؤالات کوتاه جواب درس4

1-برنامه ریزان فرهنگی از طریق چه نهادهایی تعلیم و تربیت لازم را برای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی فراهم می آورند؟

2-حق و باطل اغلب از کدام یک از ارزشهای تاریخ بشریت بوده اند؟

3-بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد چه نوع فرهنگی است؟

4-عرفا و سالکین از چه طریق به رمز و رازهای طبیعت شناخت پیدا می کردند؟

5-درست یا غلط بودن شیوه مداوای بیماران را با چه روشهایی می توان شناخت؟

6-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزشها کدامند؟

7-شجاعت، عیاری و به دنبال عدل و عدالت بودن در حوزه فرهنگ آرمانی است یا واقعی؟

8-در کشورهای توسعه یافته دو مورد ذکر کنید که هم در حوزه فرهنگ آرمانی و هم فرهنگ واقعی قرار دارد؟

9-جوامع مختلف از چه طریق حقیقت را به عرصه فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند؟

10-فارابی جوامعی را که از فرهنگ حق محروم مانده اند بر چه اساسی تقسیم بندی می نماید؟

 

سؤالات تشریحی درس5

1-هویت را در معنای عام و اولیه تعریف کنید؟

2-در مراسم خواستگاری خانواده دختر و پسر چه مسائلی را مورد بررسی قرار می دهند؟

3-سؤالاتی که در مراسم خواستگاری در مورد هویت پرسیده می شود چیست؟

4-ما در بود و نبود بعضی از ویژگیهای هویت تاثیر نداریم یعنی چه؟

5-دو مورد از ویژگیهای هویتی که توسط فرد پدید می آید نام ببرید؟

6-خصوصیات انتسابی چه نوع ویژگیهایی هستند؟

7-خصوصیات اکتسابی چه نوع ویژگیهایی هستند؟

8-چند ویژگی هویتی فردی را نام ببرید؟

9-ویژگیهای هویتی اجتماعی و فرهنگی یعنی چه؟ مثال بزنید.

10-آیا دیگران، جامعه و فرهنگ در هویت افراد سهیم هستند؟

11-هویت آگاهانه است یعنی چه؟

12-دو مورد از خصوصیات اکتسابی خود را نام ببرید؟

13-دو مورد از خصوصیات انتسابی خود را نام ببرید؟

14-دو مورد از خصوصیات ثابت و متغیر خود را نام ببرید؟

15-در معرفی هویت خود و دیگران از چه عبارات و مفاهیمی استفاده می شود؟

16-کدام ویژگی هویت ما غیر قابل تغییر است؟مثال بزنید.

17-ما چگونه به بخشهایی از هویت خود که آگاه نیستیم پی می بریم؟

 

سؤالات کامل کردنی درس5

1-به ویژگیهایی که انسان در پیدایش و تداوم آنها تاثیری نداشته باشد خصوصیت.............می گویند.

2-به ویژگیهایی که انسان در پدید آمدن آنها اثر گذار است خصوصیات............می گویند.

3-نظریات مختلف و متفاوتی که در باره هویت افراد داده می شود نشانه این است که.........و..........در شناخت هویت وجود دارد.

4-هویت در معنای..........و...........آن پاسخی است که به پرسش از " کیستی " داده می شود.

5-پیامبران در باره غفلت و فراموشی انسانها از هویت.............خود سخن گفته اند.

6-پیامبران و اولیای الهی از دیر باز در باره.........و.......و....... هویت انسانها سخن گفته اند.

7-ما گاهی در شناخت ویژگیهای .............خود و دیگران دچار خطا و اشتباه می شویم.

8-اگر همه ابعاد هویت انسان تغییر پیدا کنند هویت فرد ..............نخواهد داشت.

9-ویژگیهای هویتی از جهتی به دو نوع ..............و...........تقسیم می شود.

10-بخشی از هویت...........است. یعنی ما آن را می شناسیم یا آنکه دیگران به آن پی می برند.

11-زن یا مرد بودن از ویژگیهای هویتی............ما است.

 

سؤالات کوتاه جواب درس5

1-هنگامی که با شخصی تلفنی تماس می گیریم اگر با صدای ما آشنا نباشد با چه واژه ای روبرو می شویم؟

2-از ویژگیهای هویتی که ما در پیدایش آن مؤثر نبوده ایم ولی در تغییر آن نقش داشته ایم چند مورد  بنویسید؟

3-آیا ما در شکل گیری هویت خود مؤثر هستیم؟

4-آیا هویت هر کس امری شخصی و فردی است؟

5-آیا همیشه بعد شخصیت ثابت است؟

6-نظریات مختلف و متفاوتی که در باره هویت افراد داده می شود نشانه چیست؟

7-ویژگیهایی که افراد در پدید آمدن آن اثر گذار هستند چه می گویند؟

8-به ویژگیهایی که انسانها در پیدایش و دوام آنها تاثیری نداشته باشند چه می گویند؟

9-مرد یا زن بودن از کدام ویژگیهای هویتی ما است؟

10- دانش آموز دبیرستانی با داشتن شرایط زیر دارای چه نوع خصوصیت هویتی است؟

ضعف مالی شدید، با هوش، متدین

 

سؤالات تشریحی درس6

1-هویت اجتماعی را با یک مثال توضیح دهید.

2-جمله ی (ترشحات زیاد غده ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می شود ) تعامل کدام یک از بخش های مختلف هویتی را نشان می دهد؟

3- منظور از حدیث(ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه) از امام صادق چیست؟ تعامل کدام یک از بخش های مختلف هویتی را نشان می دهد ؟

4-نگاه دنیوی جهان اجتماعی را چگونه می بینید؟

5- در جهان معنوی اسلام به انسان چگونه نگریسته می شود؟

6- جهان اجتماعی غرب را با جهان اجتماعی اسلام با توجه به نوع نگاهی که به هویت اخلاقی و روانی دارند مقایسه کنید .

7- آیا هویت فردی و هویت اجتماعی ناسازگار هستند ؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید

8- از نظر جامعه شناسی، این جمله ی امام خمینی (ره) که می فرمایند : (یک انسان با تقوا جهانی را تغییر می دهد ) تحلیل کنید .

9- هویت اجتماعی شامل چگونه صفاتی است؟

10- چهار نمونه از ویژگی های فردی غیر جسمانی را بنویسید.

11-هویت فردی به چند بخش تقسیم می شود؟مثال بزنید.

12-ویژگی های جسمانی افراد چه تاثیری برخصوصیات روحی آنها می گذارد؟ مثال بزنید.

13-تاثیر محیط های جغرافیایی بر مناسبات و روابط اجتماعی انسانها چیست؟

14-قران کریم مبدا فساد یا برکات در زمین را چه می داند؟

15-تاثیر کنش های اجتماعی بر محیط زیست چیست؟

16-ویژگی های نفسانی و روانی افراد چه تاثیری بر جهان اجتماعی می گذارد؟

17-تاثیر جهان اجتماعی بر امکان رشد برخی از فضایل و رذایل اخلاقی چیست؟

18-نمونه هایی از افراد با تقوا که توانستند مسیر تاریخ جامعه ایران، امت اسلام و حتی جهان امروز بشریت را دگرگون سازند را مثال بزنید.

19-هویت جمعی افراد را در سه جامعه ی قبیله ای، سرمایه داری و دینی را با یکدیگر مقایسه کنید؟

20-نگاه جامعه سکولار به طبیعت چگونه است؟

21-دیدگاه اسلام در مورد طبیعت چگونه است؟

22-آیا هر نوع جهان اجتماعی بر اساس هویت خود با نوع خاصی از هویت فردی افراد سازگار است؟

 

سؤالات کامل کردنی درس6

1-ویژگی های فردی غیر جسمانی شامل..............می باشد.

2-هویت اجتماعی مواردی از قبیل .............یا.............را شامل می شود.

3-در جامعه دینی هویت افراد با ............ارزیابی می شود .

4-قرآن کریم برخی از ..........را مبدا فسادی می داند که در خشکی و دریا به وجود آمده اند .

5-ابن خلدون در قرن هشتم هجری به بررسی ...........و...........در زندگی اجتماعی انسان پرداخت.

6-هر جهان اجتماعی به تناسب هویت خود با جهان .........وجهان............تعامل می کند.

7-در جامعه سرمایه داری هویت اشخاص به ........آنها شناخته می شود.

8-جهان اجتماعی بر خلاف جهان ............و............است.

9-در جهان معنوی اسلام انسان در طبیعت بر اساس ............و............وظیفه ی عمران و آبادانی دارد .

10-برخی از اضطراب ها ریشه در عوامل..............دارد.

 

سؤالات کوتاه جواب درس6

1-هویت فردی به چند بخش تقسیم می شود؟نام ببرید.

2-هویت اجتماعی چه چیزهایی را شامل می شود؟

3- وقتی خود را عضو گروهی خاص معرفی می کنیم به چه چیزی اشاره می کنیم ؟

4- منتسکیو اندیشمند فرانسوی درباره ی چه موضوعی تحقیق کرده است؟

5- مهمترین مساله ای که توجه جامعه اسلامی را به خود مشغول داشته است چیست؟

6- هر جهان اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟

7- هر جهان اجتماعی به تناسب چه چیزی با طبیعت و بدن آدمی مواجه می شود ؟

8-خصایصی از قبیل ایرانی بودن کدامیک از نوع هویت را در بر می گیرد؟

9- آیه 96 سوره ی اعراف :"از اهل شهر ها و آبادی ها ایمان می آورند به یقین برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم ولی تکذیب کردند و.." به چه موضوعی اشاره می کند؟

10-در جامعه دینی هویت جمعی افراد بر چه اساسی است؟

 

سؤالات تشریحی درس7

1-جامعه پذیری را تعریف کنید ؟

2-کجروی اجتماعی را تعریف کنید ؟

3-جامعه برای جلوگیری از کجروی اجتماعی چه راهکاری را دنبال می کند؟

4-چند نوع تشویش و تنبیه وجود دارد ؟ تعریف کنید؟

5-مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بر عهده ی کیست؟

6-تبلیغ و اقناع را به عنوان یکی از روش های کنترل اجتماعی توضیح دهید ؟

7-تاثیر امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی بیان کنید؟

8-جهان اجتماعی چرا هویت افراد جامعه ی خودش را می سازد ؟

9-جهان اجتماعی چگونه هویت فرد را می سازد؟

10-آیا افراد از طریق جامعه پذیری هویت جامعه را می پذیرد؟

11-چگونه جهان اجتماعی بخشی از هویت اجتماعی هر فرد را تعیین می کند؟

12-جهان اجتماعی برای تداوم حیات خود چه اقدامی انجام می دهد؟

13-نقش خانواده در آشنایی فرد با جهان اجتماعی چیست؟

14-آیا افراد می توانند از پذیرش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی خودداری کنند؟

15-کنترل اجتماعی را تعریف کنید؟

16-نقش اقناع در درونی کردن فرهنگ چیست؟

17-تشویق و تنبیه بیشتر در مورد چه کسانی به کار برده می شود؟

18-هر پدیده فرهنگی به چه میزان از تشویق یا تنبیه برخوردار است؟

19-سرنوشت جامعه و فرهنگی که روش های مناسبی برای تبلیغ، تشویق و تنبیه نداشته باشد چه می شود؟

20-امر معروف و نهی از منکر دارای چه آثار و نتایجی است؟

21-مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید؟

22-چه فرهنگ هایی از قدرت اقنایی بیشتری برخوردار هستند؟

23-تشویق و تنبیه به چه صورت هایی بکار می رود؟

24-مراتب کنترل اجتماعی را تنویسید؟

 

سؤالات کامل کردنی درس7

1-پاداش و مجازات رسمی بیشتر توسط..............و.............انجام می گیرد.

2-امر به معروف و نهی از منکر در فرایند های ........و...........نقش مهمی دارند.

3-به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود .........می گویند .

4-جامعه برای تداوم اجتماعی فرهنگ خویش به افرادی که به ارزش هایش عمل می کند ........می دهد.

5-هر فرد در یک جهان .......متولد می شود که به وسیله ی نسل های پیشین ایجاد شده است.

6-انسان ها هویت خود را از طریق .........کسب می کنند .

7-امر به معروف و نهی از منکر به سه طریق ...........و...........و..........انجام می شود .

8-جهان اجتماعی برای .........خود اعتقاداتش را به مردم آموزش می دهد.

9-ما در فرایند اجتماعی مشغول شکل دادن به ...........خود هستیم .

10-تشویش و تنبیه بیشتر در مورد کسانی که ارزش های فرهنگی را به میزان .........درونی کرده اند به کار برده می شود .

 

سؤالات کوتاه جواب درس7

1-اقناع چیست؟

2-پاداش و مجازات رسمی توسط چه کسانی صورت می گیرد؟

3-چه عواملی در معرض آسیب ها  و ناهنجاری بیشتر قرار می گیرد؟

4-امر به معروف و نهی از منکر در چه فرایند هایی نقش مهمی دارند؟

5-چرا انسان ها می توانند هویت جامعه را قبول نکنند؟

6-بوسیله اقناع چه چیزی در افراد درونی می شود؟

7-چه فرهنگهایی از قدرت اقناعی بیشتری برخوردار هستند؟

8-معیار تشخیص کجروی اجتماعی چیست؟

9-اولین و مهمترین آشنایی های کودک با جهان چگونه صورت می گیرد؟

10-عوامل مهم در آشنایی کودک با جهان را نام ببرید؟

 

سؤالات تشریحی درس8

1-تحرک اجتماعی را تعریف کنید؟

2-انواع تحرک اجتماعی را نام برده و برای هر کدام مثال بزنید؟

3-برای تحرک اجتماعی درون نسلی و میان نسلی مثال بزنید؟

4-آیا افراد در جهانی که زندگی می کنند می توانند هر نوع هویت اجتماعی را بدست بیاورند؟

5-تحرک اجتماعی در جامعه ای که بر اساس ارزشهای نژادی شکل گرفته است چگونه است؟

6- تحرک اجتماعی در جامعه ای که بر اساس ارزشهای اقتصادی شکل گرفته است چگونه است؟

7- تحرک اجتماعی در جامعه ای که بر اساس ارزشهای دنیوی شکل گرفته است چگونه است؟

8-اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزشهای جامعه نباشد چه اتفاقی رخ می دهد؟

9-تعارض فرهنگی چیست؟

10-علل تعارض فرهنگی را ذکر کنید؟

11-آیا هر نوع از ابداع و نوآوری و یا هر نوع مواجهه و اقتباس از فرهنگ های دیگر به تعارض فرهنگی منجر می شود؟

12-آیا فرصت های افراد در جوامع مختلف برای تحرک اجتماعی و کسب هویت جدید یکسان است توضیح دهید؟

13-در جامعه سکولار چه کسانی نمی توانند در جامعه ظهور پیدا کنند؟

14-در یک جامعه دینی چه افرادی به رسمیت شناخته نمی شوند؟

15-تحرک اجتماعی صعودی چیست؟

16-تحرک اجتماعی نزولی چیست؟

17-تحرک اجتماعی افقی چیست؟

18-کدام دسته از تغییرات هویتی در جامعه مورد تشویق و تایید قرار می گیرد؟ مثال بزنید.

19-در یک جامعه سکولار افراد از نظر هویت دینی و معنوی چه شرایطی دارند؟

20-آیا هر نوع تغییر هویتی در جامعه باعث تعارض با هویت فرهنگی می شود؟

21-علت تعارض فرهنگی درونی چیست؟

22-علت تعارض فرهنگی بیرونی چیست؟

 

سؤالات کامل کردنی درس8

1-جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را...........می گویند.

2-هر جامعه برخی تغییرات هویتی و تحرکات اجتماعی را متناسب با........تشویق و برخی دیگر را منع می نماید.

3-جامعه ای که صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک صعودی فراهم می آورد بر اساس ارزشهای ...........شکل گرفته است.

4-جامعه ای که تحرکات صعودی تنها برای کسانی ممکن است که منابع ثروت را در اختیار دارند بر اساس ارزشهای ...........شکل گرفته است.

5-امکان رای دادن به قوانین معنوی و الهی در جوامع..........وجود ندارد.

6-در یک جهان سکولار هویت.......و........افراد نمی تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد.

7-اگر تغییرات هویتی منطبق با عقاید و ارزشهای جامعه نباشد پدیده ی ...........در جامعه رخ می دهد.

8-علت برخی از تعارضات فرهنگی که در اثر تاثیر فرهنگ های دیگر به وجود می آید از نوع............است.

9-علت تعارض فرهنگی که به نوآوری افراد حاضر در اجتماع برمی گردد از نوع...........است.

 

سؤالات کوتاه جواب درس8

1-جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را چه می گویند؟

2-در صورتی که شغل جدید موقعیت اجتماعی فرد را تغییر ندهد تحرک اجتماعی او از چه نوعی است؟

3-مدیر یک بخش هنگامی که مدیر کل می گردد تحرک اجتماعی او از چه نوعی است؟

4-مدیر اداره هنگامی که به صورت کارمند عادی در می آید تحرک اجتماعی او از چه نوعی است؟

5-کارمندی که از یک بخش اداره به بخش دیگر منتقل می شود تحرک اجتماعی او از چه نوعی است؟

6-در یک جهان سکولار کدام نوع از هویت افراد نمی تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد؟

7-اگر تغییرات هویتی خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه واقع شود چه پدیده ای رخ می دهد؟

8-اگر تعارض فرهنگی به نوآوری فرد حاضر در جامعه برگردد علت این تعارض فرهنگی از چه نوعی است؟

9-اگر تعارض فرهنگی در اثر تاثیر از فرهنگ های دیگر به وجود آید علت این تعارض از چه نوعی است؟

 

سؤالات تشریحی درس9

1-هویت فرهنگی جامعه چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی دارد؟

2-هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام دارد و از چه زمانی به سمت نابودی می رود؟

3-تزلزل فرهنگی چیست؟

4-تزلزل فرهنگی چه زمانی رخ می دهد؟

5-چرا تزلزل فرهنگی با بحران هویت همراه است؟

6-تغییرات فرهنگی و تمدنی به چه شکل هایی ممکن است صورت گیرد؟

7-چه تفاوتی بین تزلزل فرهنگی و تعارض فرهنگی وجود دارد؟

8-چه علل و عواملی باعث تغییرات و تحولات فرهنگی می شوند؟

9-مرگ طبیعی و کهولت یک فرهنگ چگونه رخ می دهد؟

10-چه زمانی یک فرهنگ با یاس و نا امیدی مواجه می شود؟

11-تحول فرهنگی چه زمانی مثبت است؟

12-هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟

 

سؤالات کامل کردنی درس9

1-هویت فرهنگی جامعه بر مدار.........و........شکل می گیرد.

2-.........جامعه پدیده ای گسترده تر از هویت اجتماعی است .

3-هویت اجتماعی افراد محصول........و......آن هاست.

4-تزلزل فرهنگی با ........همراه است.

5-تحول جامعه از.......به........تحولی مثبت است.

6-تحول جامعه ی جاهلی به جامعه ی نبوی تحولی فرهنگی.......است.

7-تحول جامعه ی نبوی به جامعه ی جاهلی تحولی فرهنگی.......است.

8-عوامل به وجود آورنده ی بحران های هویت به دو بخش ........و........تقسیم می شود.

9-کاستی ها و خلا معنوی اندیشه و روان متفکران اجتماعی را به .....درباره ی .........و........فرا می خواند.

 

سؤالات کوتاه جواب درس9

1-کدام هویت بر مدار عقاید و ارزش های اجتماعی شکل می گیرد؟

2-هویت فرهنگی چگونه شکل می گیرد؟

3-هویت اجتماعی افراد محصول چیست؟

4-هویت اجتماعی گسترده تر است یا هویت فرهنگی ؟

5-تعارض بین فرهنگ و ارزش های اجتماعی منجر به چه چیز می شود؟

6-تحول هویت فرهنگی محصول چیست؟

7-علل بیرونی تحولات فرهنگی به چه چیزی بستگی دارد؟

8-اگر فرهنگی پس از شکل گیری با بن بست مواجه شود گرفتار چه چیزی می شود؟

9-مرگ طبیعی یک فرهنگ در صورت عدم پاسخ به کدام نیاز آدمی رخ می دهد؟

10-در صورتی که به نیاز های جامعه پاسخ داده نشود چه آسیب هایی را در پی دارد؟

 

سؤالات تشریحی درس10

1-ارتباط و دادوستد فرهنگی به چه شکل هایی صورت می گیرد؟

2-کدام نوع ارتباطات و دادوستدهای فرهنگی به توسعه و بسط فرهنگ منجر می شود؟

3- کدام نوع ارتباطات و دادوستدهای فرهنگی به تحولات فرهنگی منجر می گردد؟

4-کدام فرهنگ زمینه گسترش و توسعه خود را فراهم می آورد؟

5-جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم کدام عناصر آن را اخذ کرد؟چرا؟

6-تحولات فرهنگی چه موقع پدید می آید؟

7-جهان غرب در قرون وسطی پس از مواجهه با فرهنگ اسلامی چه عکس العمل هایی نشان داد؟کدام بخش از فرهنگ اسلام را نپذیرفت و کدام بخش را قبول کرد؟

8-منظور از خودباختگی فرهنگی چیست؟

9-خودباختگی فرهنگی چه زمان رخ می دهد؟

10-منظور از غرب زدگی چیست؟

11-دو معنای ازخودباختگی فرهنگی را بنویسید؟

12- بر اساس نگاه قرآن انسان چه زمانی به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد؟

13-جهان اسلام در سده های نخستین در رویارویی با فرهنگ های دیگر چگونه عمل کرد؟

14-چگونه بسیاری از فرهنگ ها به دنیای اسلام ملحق شدند؟

15-چگونه جهان غرب پس از جنگ های صلیبی هویت جدیدی پیدا کرد؟

16-آسیب های یک جامعه خودباخته ی فرهنگی چیست؟

17-چرا بسیاری از جوامع غیر غربی دچار خودباختگی فرهنگی شدند؟

18-چه زمانی جوامع دچار ازخودبیگانگی تاریخی می شوند؟

19-خودباختگی فرهنگی در یک جامعه چه تاثیری در تعاملات فرهنگی آن جامعه دارد؟

 

سؤالات کامل کردنی درس10

1-یک فرهنگ هنگامی به داد و ستد فرهنگی می پردازد که افراد به گونه ای فعال بر اساس ...........و........با فرهنگ دیگر رویارو شوند.

2-آسیب عمیق فرهنگی که مانع تعامل و داد و ستد فرهنگی می شود ......نام دارد.

3-خود باختگی جوامع غیر فرهنگی در برابر فرهنگ غرب را ..........می نامند.

4-جامعه ای که گرفتار...........است عناصر فرهنگ دیگر را بدون تحقیق به روش تقلیدی فرا می گیرد.

5-ارتباطات و داد و ستد فرهنگی ..........نام دارد.

6-نتیجه ی مهم تحولات هویتی و از دست دادن ارزش ها و عقاید یک فرهنگ...........نام دارد .

7-جهان اسلام در سده های نخستین رویارویی با فرهنگ های دیگر با رعایت ..........به تعامل پرداخت.

8-جامعه ای که مقهور جامعه ی دیگر شود در نتیجه ی حالت فعال خود را در ........ از دست می دهد و دچار خود باختگی فرهنگی می شود.

9-در فرهنگ هایی که اساس ...............شکل نگرفته باشند شناخت صحیحی از انسان وجود ندارد.

10-دو نوع متفاوت از خودبیگانگی فرهنگی ................و..........است.

 

سؤالات کوتاه جواب درس10

1-آسیب عمیق فرهنگی که مانع تعامل و داد و ستد فرهنگی می شود چیست؟

2-چه هنگام یک فرهنگ با فرهنگ دیگر به تعامل می پردازد؟

3-خود باختگی جوامع غیر غربی در برابر فرهنگ غرب چه نام دارد؟

4-در چه صورت یک فرهنگ زمینه ی گسترش و توسعه ی خود را فراهم می کند؟

5-در چه صورت یک فرهنگ می تواند در محدوده ی هنجار ها عناصری از فرهنگ دیگر اخذ کند و در آن ها تصرفات لازم را پدید آورد؟

6-یک ویژگی از معانی اول از خود بیگانگی فرهنگی را ذکر کنید.

7-در چه فرهنگ هایی انسان به تفسیر صحیحی از عالم و آدم نایل نمی شود؟

8-چرا جوامع غیر غربی در رویارویی با فرهنگ غرب  دچار خود باختگی فرهنگی می شوند؟

9-چرا جامعه ی خود باخته امکان بسط فرهنگ خود را ندارد؟

10-بر اساس نگاه قرآن ،انسان چگونه به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد؟

 

سؤالات تشریحی درس11

1-هویت ایران قبل از ظهور اسلام چگونه بود؟

2-هویت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه است؟

3-هویت ایران در رویارویی با فرهنگ غرب چگونه است؟

4-جهان غرب چه تاثیری در هویت و فرهنگ ایرانی داشته است؟

5-اسلام چه تاثیری در هویت ایرانی داشته است؟

6-نقش و اهمیت زبان فارسی را در شکل دهی به هویت ایرانی اسلامی توضیح دهید؟

7-برخورد ایران در مواجهه با مغولان و فرهنگ غرب چگونه بوده است؟

8-چرا در نخستین رویارویی جهان غرب و اسلام بخش هایی از ذهنیت مسلمانان دچار ازخودبیگانگی فرهنگی شد؟

9-چرا تاریخ نگاران و مستشرقان غربی تصویر یک جامعه سکولار و دنیوی از جوامع اسلامی دارند؟

10-چرا انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست؟

11-چگونه جامعه ایران از مرزهای جامعه ایمانی خود دفاع کرد؟

12-چگونه اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد؟

13-کدام عقاید ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت؟

14-بازگشت ایران به جهان اسلام بازگشت به چه چیزی بو؟

15-چه عاملی باعث شد تا متفکران غربی در آثار خود تجدید نظر کنند؟

16-متفکران ایرانی در مقابله با فرهنگ تقلیدی غرب چه کارهایی را انجام دادند؟

 

سؤالات کامل کردنی درس11

1-هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام هویتی.........و آمیخته با.........است.

2-ایرانیان با پذیرش اسلام به تفسیری.......از هویت خود دست یافتند.

3-زبان........به عنوان زبان سیاسی دربار ایران بود.

4-هویت فرهنگی جوامع اسلامی در تصویر غرب.........و........نیست، بلکه هویتی ........و......است.

5-هویت غرب گرایانه در قالب عناوین ..........و..........امت اسلامی را به اقوام مختلف تقسیم می کند.

6-متفکرین ایرانی از دهه.......به بعد آثاری را در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب ساختند.

7-.......و.......دو اثر متفکرین ایرانی در نقد فرهنگ غرب هستند.

8-انقلاب اسلامی ایران حاصل مقاومت هویت.........در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود.

9-بازگشت ایران به اسلام بازگشت.........بود.

10-..........اسلام، افق های جدیدی رابر روی اندیشمندان غرب گشوده است.

 

سؤالات کوتاه جواب درس11

1-هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام چگونه هویتی بود؟

2-کدام عقاید اسلامی  ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت؟

3-ایرانیان با پذیرش اسلام به چگونه تفسیری از هویت خود دست یافتند؟

4-بعد از ورود اسلام هویت ایرانی به چه صورتی در آمد؟

5-فارسی دری بعد از اسلام تا کدام مناطق گسترش یافت؟

6-چه عملی ذهنیت مسلمانان را به خود باختگی فرهنگی دچار کرد؟

7-هویت فرهنگی مسلمانان در تصویر غرب چگونه بود؟

8-یکی از آثار متفکرین ایرانی در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب را بنویسید.

9-بازگشت ایران به اسلام بازگشت چه چیزی است؟

10-چه عاملی باعث شد تا متفکران غربی در آثار خود تجدید نظر کنند؟

 

سؤالات تشریحی درس12

1-منظور از قدرت چیست؟

2-قدرت انسان به چند نوع تقسیم می شود؟

3-منظور از قدرت فردی چیست؟

4-منظور از قدرت اجتماعی چیست؟

5-چه کسانی از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند؟

6-قدرت اجتماعی چه موقع بوجود می آید؟

7-تبعیت اراده یک انسان از انسان دیگر بر چند صورت است؟

8-منظور از تبعیت با کراهت چیست؟

9-منظور از تبعیت با رضایت چیست؟

10-اقتدار را تعریف کنید؟

11-چه تفاوتی بین مقبولیت و مشروعیت وجود دارد؟

12-منظور از مقبولیت چیست؟

13- منظور از مشروعیت چیست؟

14-مدار مقبولیت چیست؟

15-مدار مشروعیت چیست؟

16-اقتدار غیر مشروع چیست؟

17-چرا انسان کنشگری قدرتمند است؟

18-چه زمانی اقتدار غیر مشروع شکل می گیرد؟

19-چه زمانی قدرت مشروع فاقد مقبولیت اعمال شده است؟

 

سؤالات کامل کردنی درس12

1-انسان به دلیل اینکه کارهای خود را با ........و..........انجام می دهد کنشگری قدرتمند است.

2-قدرت انسان به دو نوع .........و.........تقسیم می شود.

3-برای وجود قدرت اجتماعی در جامعه نیاز به ..........افراد جامعه دارد.

4-برای اینکه در جامعه قدرت اجتماعی به وجود آید نیاز به.........افراد است.

5-............به این معنی می باشد که بدون اکراه است و رضایت فرد دارای قدرت می باشد.

6-مدار....خواست و اراده ی کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود .

7-مدار مشروعیت شامل .............و...............است.

8-هنگامی که قدرت مطابق ..........و.............باشد دارای مقبولیت و مشروعیت است.

9-هنگامی که قدرت بر اساس حکم و قانون الهی بر فرد اعمال شود که به اکراه آن را می پذیرد . قدرت...........و فاقد ...........است.

10-هر گاه موجودی بتواند کاری را با آگاهی و اراده انجام دهد دارای ........است.

 

سؤالات کوتاه جواب درس12

1-قدرت انسان شامل چند نوع است؟

2-تبعیت شامل چند نوع است؟

3-انسان به چه دلیل کنشگری قدرتمند است؟

4-مدار مقبولیت را بنویسید؟

5-مدار مشروعیت را بنویسید؟

6-چه موقع قدرت دارای مقبولیت و مشروعیت است؟

7-برای وجود قدرت اجتماعی در جامعه نیاز به چیست؟

8-تنها راه جلب افراد برای پیدایش قدرت اجتماعی چیست؟

9-قدرتی که بر اساس حکم و قانون الهی بر فردی اعمال شود چه نوع قدرتی است؟

10-قدرت بدون اکراه و با رضایت فردی باشد، چه نوع قدرتی است؟

 

سؤالات تشریحی درس13

1-منظور از سیاست چیست؟

2-وقتی گفته می شود نهاد آموزش و پرورش دارای سیاست است منظور چیست؟

3-منظور از نظام سیاسی چیست؟

4-منظور از حکومت چیست؟

5-حکومت از چه طریقی سیاست های نظام را اعمال می کند؟

6-سه قوه ی حکومتی را نام ببرید؟

7-چه ارتباطی بین نظام سیاسی  با سایر نظامهای اجتماعی دیگر است؟

8-رابطه نظام سیاسی را با نظام های فرهنگی توضیح دهید؟

9-نظام سیاسی چه تاثیری بر نظام فرهنگی دارد؟

10-نظام فرهنگی چه تاثیری بر نظام سیاسی دارد؟

11-نظام سیاسی چه تاثیری بر نظام اقتصادی دارد؟

12-نظام اقتصادی چه تاثیری بر نظام سیاسی دارد؟

13-نظام سیاسی چه اهداف و ارزشهایی را دنبال می کند؟

14-بر اساس چه نوع جهان بینی  و معرفت شناسی  می توان  در باره ارزش های سیاسی داوری حتمی کرد؟

15-چه زمانی سیاست پدید می آید؟

16-سیاست در معنی عام به چه معنا است؟

17-چه چیزی نظام سیاسی را شکل می دهد؟

18-میان نظام های اجتماعی مختلف  یک جامعه چه تعاملاتی وجود دارد؟

19-نظام سیاسی چگونه می تواند رفاه عمومی را تامین کند؟

20-نظام سیاسی چگونه می تواند قدرت حکومت را تحکیم  و یا تا مرز فروپاشی بکشاند؟

21-نمونه هایی از اهداف و ارزشهایی که نظام های مختلف با « سنجیده و ارزیابی می شوند را بنویسید؟

22-کسانی که جهان بینی دنیوی دارند چگونه به داوری در باره ارزش ها می پردازند؟

23-کسانی که شناخت علمی را به دانش حسی و تجربی منحصر نمی کنند چگونه به داوری در باره ارزشها می پردازند؟

 

سؤالات کامل کردنی درس13

1-هر نظام اجتماعی به تناسب .............و..........آرمان ها و ارزش های ویژه ای دارد .

2-هیچ نظامی نمی تواند بدون ............مناسب به ارزش ها و آرمان های خود دست یابد.

3-ساز و کارهای سیاسی بدون ..........تحقق پیدا نمی کند .

4-از نظر کسانی که جهان بینی دنیوی دارند انسان در گزینش ارزش های سیاسی هیچ معیار.............ندارد.

5-اگر رویکرد نظام سیاسی در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد بر..........جامعه می افزاید.

6-نظام اقتصادی با حمایت ویژه از..........و..........قدرت آن را تحکیم می بخشد.

7-هر گاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند ..........پدید می آید.

8-مجموعه عواملی که سیاست های مربوط به کل جامعه را پیش می برند ..........نام دارد.

9-داوری درباره ی هر یک از ارزش هایی که نظام های مختلف با آن سنجیده می شوند مبتنی بر ............و.........افرادی است که به داوری می پردازند .

10-کسانی که جهان بینی دنیوی دارندمعرفت علمی را به دانش ............و...........محدود می کنند.

 

سؤالات کوتاه جواب درس13

1-ساز و کارهای سیاسی در چه صورت محقق نمی شود؟

2-هر نظام اجتماعی به تناسب هویت و فرهنگش چه چیزهای ویژه ای دارد ؟

3-حکومت از چه طریقی سیاست های نظام سیاسی را اعمال می کند؟

4-داوری در مورد هر یک از ارزش های نظامهای متفاوت مبتنی بر چیست؟

5-به عقیده ی چه گروهی روش های علمی برای گزینش و ارزیابی ارزش ها نباید مورد استفاده قرار گیرند؟

6-سیاست مداران بر چه اساس ارزش ها را مشخص می کنند؟

7-چه چیزی زمینه ی تعارض ها و بحران های فرهنگی و هویتی یک جامعه را ایجاد می کند؟

8-کدام یک از نظام ها مقبولیت نظام سیاسی را تامین می کند؟

9-دلیل ایجاد شکاف طبقاتی در یک جامعه چیست؟

10-در چه صورت مقبولیت نظام سیاسی کاهش می یابد؟

 

سؤالات تشریحی درس14

1-با چه ملاک هایی می توان نظام های سیاسی را دسته بندی کرد؟

2-نظام های سیاسی بر اساس کمیت افراد تاثیر گذار و تصمیم گیرنده به چند دسته تقسیم می شوند؟

3-نظام های سیاسی بر اساس روش تصمیم گیری و تاثیر گذاری به چند دسته تقسیم می شوند؟

4-نظام های سیاسی بر اساس دینی یا دنیوی بودن به چند دسته تقسیم می شوند؟

5-ارسطو نظام های سیاسی را بر اساس چه ملاک هایی تقسیم بندی می کند؟

6-تقسیم بندی حکومت از نظر ارسطو را ذکر کنید؟

7-مونارشی از نظر ارسطو چه نوع حکومتی است؟

8- اریستوگراسی از نظر ارسطو چه نوع حکومتی است؟

9- جمهوری از نظر ارسطو چه نوع حکومتی است؟

10- استبدادی از نظر ارسطو چه نوع حکومتی است؟

11- الیگارشی از نظر ارسطو چه نوع حکومتی است؟

12- دموکراسی از نظر ارسطو چه نوع حکومتی است؟

13-فارابی جوامع جاهلی را چه نوع جوامعی می داند؟

14-چه نوع تفاوتی بین حکومت جمهوری و دموکراسی از نظر ارسطو وجود دارد؟

15- چه نوع تفاوتی بین حکومت مونارشی و استبدادی از نظر ارسطو وجود دارد؟

16- چه نوع تفاوتی بین حکومت اریستوکراسی و الیگارشی از نظر ارسطو وجود دارد؟

17-لیبرالیسم به چه معنی است؟

18-لیبرال دموکراسی چه نوع حکومتی است؟

19-لیبرال دموکراسی با چه نوع فرهنگی سازگار است؟ چرا؟

20-چه موقع لیبرال دموکراسی دچار تناقض می شود؟

21-منظور از پارادوکس دموکراسی چیست؟

22-جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

23-برخی از ارزشهای اجتماعی اسلام را نام ببرید؟

24-حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم در حکومت جمهوری اسلامی دارد؟

25-آیا در اندیشه دموکراسی می توان از مشروعیت سخن گفت؟ چرا؟

26-در عقاید اسلامی احکام و مقررات چگونه تعیین می شوند؟

27-مهمترین مسئولیت امت اسلامی چیست؟

28-مدینه فاضله  فارابی به کدامیک از شکل های حکومت ارسطو نزدیک است؟ وچه اشتراک آنها را بنویسید.

29-ویژگی های مربوط به نظام جمهوری اسلامی را بنویسد؟

30-مهمترین مسئولیت در جامعه اسلامی چیست؟

31-بر اساس هستی شناسی توحیدی چرا عمل به ارزشهای اجتماعی موجب تقرب انسان به خداوند است؟

 

سؤالات کامل کردنی درس14

1-ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار ............باشد، دموکراسی می نامد.

2-دموکراسی به معنای ...........است.

3-حکوتی که در آن اکثریت مردم بر اساس حقیقت و فضیلت حضور دارند، می نامند.

4-از نظر فارابی حقیقت با ...........تعیین وبا کمک..........شناخته می شود.

5-در اندیشه ی فارابی جوامعی که ارزش ها و آرمان های آنها عقلانی و الهی نباشد، جوامع ........هستند.

6-نظام لیبرال دموکراسی با فرهنگ .........سازگار است.

7-دو وسیله ی شناخت ارزش های الهی ، احکام و مقررات اجتماعی در جمهوری اسلامی...........و.............هستند.

8-در جمهوری اسلامی ..........مسئولیت شناخت و اجرای احکام و مقررات اجتماعی را بر عهده دارند .

9-لیبرالیسم...............و.............را به عنوان مرجع و ملاک نهایی برای آرمان های اجتماعی می داند.

10-امت اسلامی باید از پذیرش ...............و..............خودداری کند و در شکل گیری...........و..........فعال باشد.

11-لیبرالیسم به معنای.............و.............هم امور برای انسان ها است.

 

سؤالات کوتاه جواب درس14

1-دموکراسی از دیدگاه ارسطو بر چه اساسی است؟

2-از نظر فارابی، حقیقت چگونه تعیین و با کمک چه چیزی شناخته می شود؟

3-لیبرالیسم به چه معناست؟

4-ملاک نهایی حکومت لیبرالیسم چیست؟

5-نظام لیبرال دموکراسی با کدام فرهنگ سازگار است؟

6-تناقضی که از نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می آید، چه نام دارد؟

7-در عقاید اسلامی احکام و مقررات چگونه شکل می گیرند؟

8-دو وسیله ی شناخت ارزش های الهی و احکام اجتماعی در جوامع اسلامی چیست؟

9-عبادات در آموزه های اسلامی ، چه زمانی ارزش بیشتری پیدا می کننند؟

10-ارسطو از کدام ملاک های دسته بندی نظام های سیاسی، برای دسته بندی حکومت های خود استفاده کرد؟

 

 

 


برچسب‌ها: جامعه شناسی 2, در ادامه مطلب

[ جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 19:4 ] [ حسن موحدیان ]

[ ]